Procedura recenzowania i kwalifikowania artykułów zgłaszanych do publikacji w „Prawnik. Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie” (dalej jako „Prawnik”)

  1. Prawo zgłaszania i publikowania swoich tekstów w „Prawniku” posiadają studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi, zarówno polskich, jak i zagranicznych ośrodków akademickich, w tym także przedstawiciele zawodów prawniczych w Polsce i za granicą. Zakres tematyczny periodyku obejmuje wszystkie dyscypliny nauk prawnych, w szczególności związane z zagadnieniami wykonywania zawodów prawniczych w Polsce i za granicą, jak również zagadnienia interdyscyplinarne.
  2. Redakcja przyjmuje prace drogą elektroniczną na adres e – mail prawnik@oirp.lublin.pl, zapisane w plikach programu Microsoft Word z rozszerzeniami .doc lub .docx, przy czym teksty powinny być złożone czcionką Times New Roman 12 punktów (przypisy – tą samą czcionką wielkości 10 punktów) i zawierać abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim; podane muszą być także dane kontaktowe autora (autorów). Nadsyłane prace powinny mieć objętość 0,5–1 arkusza wydawniczego, w wyjątkowych przypadkach Redakcja może przyjąć pracę dłuższą, jeśli uzasadnia to jej poziom merytoryczny i nowatorstwo (wymogi dotyczące objętości nie odnoszą się do artykułów recenzyjnych, glos i sprawozdań).
  3. „Prawnik” wydawany jest trzy razy w ciągu roku kalendarzowego. Szczegółowy cykl wydawniczy zdeterminowany jest układem świąt ruchomych oraz kalendarzem relacjonowanych w „Prawniku” wydarzeń. Na potrzeby przeprowadzenia procedury recenzowania i kwalifikowania artykułów o charakterze naukowym, ustala się następujące terminy przyjmowania tekstów do poszczególnych wydań w danym roku: I – do dnia 28 lutego, II – do dnia 30 kwietnia, III – do dnia 31 października.
  4. Artykuły zgłoszone do druku w „Prawniku” podlegają ocenie przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  5. Recenzentów ustala Redaktor naczelny czasopisma w porozumieniu z członkami redakcji.
  6. Recenzenci powoływani są spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego i są zatrudnieni w jednostkach naukowych w Polsce lub za granicą, w zależności od afiliacji autora artykułu.
  7. Osoba recenzenta pozostaje przez czas sporządzania recenzji anonimowa dla autora ocenianego tekstu. Autor pozostaje anonimowy dla recenzenta. W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji).
  8. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem w przedmiocie dopuszczenia artykułu do publikacji (ewentualnie dopuszczenia artykułu do publikacji po wprowadzeniu zgłoszonych uwag) lub jego odrzucenia.
  9. Nazwiska recenzentów współpracujących są podawane do wiadomości raz w roku na łamach czasopisma i stronie internetowej redakcji. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
  10. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji oraz karta zgłoszenia artykułu do publikacji, zamieszczone są na stronie internetowej „Prawnika”.